Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Rumi

Kandydaci do SLO - trwa nabór

15 marca 2017 r.

Po uwzględnieniu Zarządzenia nr 26/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2017r. oraz Zarządzenia nr 34/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 maja 2017r. ogłaszam:

1. Procedury  dotyczące przyjęcia uczniów do SLO w Rumi

1.1. Dokumenty można składać od 14 marca do 20 czerwca 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 - 15.00.
1.2. Po złożeniu dokumentów zostanie wyznaczony termin rozmowy wstępnej Księdza Dyrektora z Uczniem i jego Rodzicami.
1.3. Wykaz dokumentów niezbędnych w dniu złożenia podania:
- podanie z kwestionariuszem osobowym (na blankiecie przygotowanym przez szkołę - do odbioru w sekretariacie lub do pobrania ze  strony internetowej),
- świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum,
- skrócony odpis aktu urodzenia (może być kserokopia),
- 3 fotografie,
- opinia Księdza Proboszcza lub katechety.
1.4. Potwierdzeniem przez zainteresowanych woli przyjęcia do szkoły jest złożenie:
- świadectwą ukończenia gimnazjum (oryginał),
- zaświadczenia z OKE - wynik Egzaminu Gimnazjalnego,
- karty zdrowia,
- umowy.
Dokumenty te należy złożyć do dnia 27.06.2017r.
1.5. Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do SLO w Rumi zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 30.06.2017r. - zostanie wywieszona w gablocie naprzeciw sekretariatu.
1.6. Lista kandydatów przyjętych do SLO w Rumi zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 14.07.2017r. - zostanie wywieszona w gablocie naprzeciw sekretariatu.

2. Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

2.1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego jest uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 210, w tym:

  1. 10 punktów - rozmowa kwalifikacyjna,
  2. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik przedstawiony  w procentach  mnoży się przez 0,2 pkt.
  3. 100 punktów - punkty uzyskane za:
    - oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 72 pkt.),   wg następującej punktacji:
  • celujący                      18 pkt
  • bardzo dobry              17 pkt
  • dobry                          14 pkt
  • dostateczny                  8 pkt
  • dopuszczający              2 pkt

         - świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (7 pkt.),
        - szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 21 pkt.), przy czym za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach   wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o których mowa art. 20d ustawy o systemie oświaty - od 1 do 10 punktów;
        W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
        Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
 

Dyrektor Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi 
ks. Stefan Makuracki

Załączniki:

Ostatnia modyfikacja: 2017-07-01 18:14:39 (Aneta Neumann)