Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Rumi

SLO - szkoła sukcesu

Liceum Salezjańskie szkołą sukcesu

Liceum Salezjańskie w Rumi jest szkoła sukcesu x 4 - tak wynika z przeprowadzonego praktycznego badania przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jest to tzw. trzyletni ewaluacyjny wskaźnik maturalny (EWD), a badanie przeprowadził w latach 2013 - 2015 Instytut Badań Edukacyjnych.

- Wynik tego badania potwierdza wysoki poziom nauczania w naszej szkole, a na sukces pracują wspónie nauczyciele i uczniowie - mówi ks. Marek Zaborowski, dyrektor Szkól Salezjańskich w Rumi.

Do ewaluacji wyników i efektywności nauczania wykorzystuje się dwa rodzaje wskaźników egzaminacyjnych. Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Drugi typ ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia.

  1. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące lub technika, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność.

  2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka).

  3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka).

  4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka).

  5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).

Matura z języka polskiego

Przedmioty humanistyczne

 

Matura z matematyki

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Więcej o projekcie na stronie: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/


Ostatnia modyfikacja: 2016-03-19 08:25:47 (Karol Polejowski)